Моряк Украины (moryakukrainy) wrote,
Моряк Украины
moryakukrainy

Проблеми дипломування моряків в Україні. Третя частина. Закiнчення

Думається, що Інспекції ПДМ краще було би добиватися від інших і самій дотримуватися здійснення чинних положень Конвенції, а не придумувати свої правила і не встановлювати самовільно свої порядки, які неправомірно ставлять наших моряків в більш складні і фінансово більш затратні умови в порівнянні з моряками інших країн при підтвердженні кваліфікації з метою роботи/ продовження роботи на морських суднах. (Зокрема і тому, що в Інспекції ПДМ не має повноважень самостійно розробляти та затверджувати нормативні документи з питань оцінювання компетентності та дипломування моряків. Відповідно до Положення про Інспекцію ПДМ, остання «за дорученням Міністерства інфраструктури розглядає проекти (таких) нормативних актів, стандартів ..., надає свої зауваження та пропозиції до них».
Підіб`ємо підсумки реального стану справ, який ми сьогодні маємо в нашій системі оцінювання компетентності і підтвердження кваліфікації осіб командного складу, суднової команди і випускників схвалених морських ЗВО з метою дипломування для роботи на морських суднах.
Загальна картина невтішна. Підсумуємо і нагадаємо ще раз перелік невідповідностей вищезгаданої системи вимогам/ рекомендаціям Конвенції:
ДКК формуються Інспекцією ПДМ без проходження атестації кандидатів у члени ДКК. Підтвердження того, що члени ДКК мають належну (у відповідності з вимогами Конвенції) кваліфікацію, необхідну для оцінювання компетентності кандидатів на отримання кваліфікаційних документів моряків відсутнє;

 1. спеціальної підготовки з питань оцінювання компетентності, як це передбачено Конвенцією, члени ДКК не мають;

 2. керівництва з методів і практики оцінювання компетентності кандидатів на отримання кваліфікаційних документів моряків члени ДКК, як це передбачено Конвенцією, не отримали (такого керівництва, як схваленого документу, не існує);

 3. рішення щодо встановлення належної кваліфікації на отримання кваліфікаційних документів (присвоєння/ підтвердження морських звань), приймаються ДКК з порушенням встановлених Конвенцією вимог (зокрема, на підставі результатів тільки одного методу – техніки опитувань) і неправомірних (причому, тільки усних) рекомендацій/ вказівок керівництва Інспекції.

 4. нормативно-правовий документ, який би регламентував порядок присвоєння випускникам схвалених морських ЗВО перших морських звань, відсутній;

 5. оцінювання компетентності і встановлення належної кваліфікації випускників схвалених морських ЗВО з метою дипломування для роботи на морських суднах здійснюється ДКК в порядку неправомірно визначеному самою Інспекцією ПДМ (що інакше, як самодіяльністю Інспекції ПДМ, не назвеш).

І тут знову виникають законні і тривожні запитання в доповнення до тих, які ми уже ставили раніше:

 • чи є такі ДКК належним/ законним чином утвореними?

 • чи є рішення, які приймають такі ДКК, правомірними?

 • чи легітимність кваліфікаційних документів, які видані на підставі таких рішень такими ДКК, не має бути поставлена під сумнів?

Хотілось би знати, що думають з цього приводу в Міністерстві інфраструктури і в Морській Адміністрації України держслужбовці зі спеціальною юридичною освітою.
Слід зазначити, що всі вищенаведені і на сьогодні не вирішені питання щодо дипломування моряків в Україні неодноразово піднімалися впродовж останніх 5-7 років на різних нарадах, засіданнях і т.п. заходах за участю керівництва Укрморрічінспекції, Інспекції ПДМ, Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту, Мінінфраструктури, Морської адміністрації України, на сторінках морської преси, в тому числі, і на сторінках газети «Моряк України».
Але, як кажуть, «віз і нині там». Уперед не рухаємося.
Виникають питання: Чому так? І кому відповідати за явно неблагополучний стан справ, який ми сьогодні маємо в системі дипломування моряків в Україні? А відповісти треба!
І є кому! Почнемо з Інспекції ПДМ.
До всього уже сказаного вище про діяльність (і самодіяльність) цієї організації додатково звернемо увагу на наступне. Відповідно до Положення про Інспекцію ПДМ основними завданнями останньої є:

 • аналіз міжнародного та національного досвіду у сфері підготовки, оцінки компетентності та дипломування членів екіпажів морських торгових суден (п.3.1); і

 • представлення та захист... в ІМО інтересів України з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків (п. 3.3).

Для забезпечення виконання указаних вище завдань Інспекція ПДМ в своїй структурі передбачила утворення відділу міжнародного співробітництва, основними функціями якого є:

 • вживання заходів щодо виконання міжнародних договорів, їх аналізу та узагальнення практики застосування;

 • узагальнення та використання національного та міжнародного досвіду у сфері підготовки та дипломування моряків.

Такий відділ в Інспекції ПДМ є і працює...
Виходячи із звітів Інспекції ПДМ щодо своєї роботи, які періодично з’являються в пресі, і інформації на різних форумах і заходах за участю її керівництва, Інспекція ПДМ із виконанням своїх основних завдань успішно справляється. Але, якщо це так, то у керівництва Інспекції ПДМ є позитивні відповіді на поставлені нижче запитання:

 1. де передовий досвід провідних морських держав світу, рекомендований Інспекцією ПДМ/ відділом міжнародного співробітництва цієї організації до впровадження в національну систему оцінювання компетентності і дипломування моряків, та впроваджений в останні 5-7 років? Його немає. Насправді, такий досвід не вивчався, не узагальнювався, не запозичувався і не впроваджувався;

 2. де активна позиція Інспекції ПДМ щодо термінової необхідності підготовки та прийняття нормативно-правових документів, необхідних як для повного здійснення Україною вимог Конвенції, так і для здійснення Інспекцією ПДМ своїх основних завдань? Її не було і немає. Насправді, Інспекція ПДМ такими важливими питаннями не переймалася і не переймається; і

 3. чи здатна теперішня Інспекція ПДМ представляти та захищати на міжнародному рівні (в ІМО) інтереси України з питань підготовки, оцінювання компетентності та дипломування моряків, якщо у себе, в Україні, на національному рівні, ми спостерігаємо зовсім протилежну картину? Відповідь очевидна.

Як видно із вищенаведеного, наші особисті відповіді на поставлені питання негативні.
Примітка. На завершення розмови щодо захисту інтересів українських моряків скажемо так: «Вважаємо, найкращий захист інтересів українських моряків і на міжнародному рівні (на міжнародному морському ринку праці) і на національному рівні (від Інспекції ПДМ) – це повне виконання державою Україною всіх тих вимог Конвенції, які на сьогодні маємо не виконаними (в тому числі і по вині Інспекції ПДМ) і на які детально звертали увагу вище?».
Разом з тим, на наш погляд, не Інспекція ПДМ, в першу чергу, мала би нести відповідальність за неблагополучний стан справ в національній системі підготовки, оцінювання компетентності та дипломування моряків.
Відповідно до Постанови КМУ від 31.01.2001 р. № 83, із змінами «Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломування моряків», функції нагляду за дипломуванням моряків покладені на Міністерство інфраструктури.
На сьогодні, пункт 1 цієї Постанови «покладає на Морську адміністрацію виконання передбачених Конвенцією та визначених статтями 10 і 51 КТМ України функцій щодо здійснення державного нагляду і загального керівництва з питань підготовки та дипломування моряків».
Крім того, відповідно до Положення про Морську адміністрацію України (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня, 2017 р. № 1095), одне з основних завдань Морської адміністрації (п.40) є «здійснення загального керівництва та контролю за дипломуванням спеціалістів морського флоту, а також контроль за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищенням кваліфікації та дипломуванням членів екіпажів морських ... суден» (тобто, контроль і за діяльністю чи самодіяльністю Інспекції ПДМ).
Таким чином, де-юре в Україні є чітко визначений центральний орган виконавчої влади – Морська адміністрація України, якому безпосередньо доручено здійснювати загальне керівництво і контроль за підготовкою і дипломуванням осіб командного складу і суднової команди морських суден у відповідності з вимогами Конвенції. І тому, саме цей орган має, в першу чергу, нести відповідальність за загальний стан справ в цій області.
А де-факто? Маємо, з одного боку, неправомірну самодіяльність Інспекції ПДМ у формуванні і встановленні порядку роботи ДКК/ процедури оцінювання компетентності моряків і підтвердження їх кваліфікації, а, з іншого боку, самоусунення Кабінету Міністрів України і бездіяльність як Морської Адміністрації (діяльність якої, до речі, спрямовується та координується урядом України через міністра інфраструктури), так і Міністерства Інфраструктури України щодо (як це зазначено в Ст.1 Конвенції і Ст.20 п.4 Закону України про КМУ) здійснення положень Конвенції, видання усіх законів, постанов, наказів, правил та вживання всіх інших заходів і забезпечення вирішення питань, які можуть бути потрібні для повного здійснення положень Конвенції.
Разом з тим, без системного, професійного і термінового вирішення вище окреслених питань щодо встановлення/ підтвердження кваліфікації моряків в Україні у повній відповідності з міжнародними вимогами, довіри, як у судновласників, так і Адміністрацій інших держав-Сторін Конвенції до кваліфікаційних документів українських моряків як таких, що надають достовірну інформацію щодо компетентності і кваліфікації їх власників, не буде, що (відповідно до вимог Правила 1/10 п.1 Конвенції) може призвести до призупинення дії Меморандумів про визнання кваліфікаційних/ професійних документів українських моряків державами-Сторонами Конвенції і, як результат останнього, втрати міжнародного морського ринку праці для всіх українських моряків з професійними документами, виданими в Україні.
На завершення огляду проблемних питань дипломування моряків в Україні доречним буде нагадати товариству застереження, озвучене з цього приводу головою Морської Адміністрації України. На одній із прес-конференцій («Порти України», 24.10.2018 року) пан Петренко сказав: «Я хочу, щоб суспільство зайняло активну позицію. Втративши ринок моряків, ми втратимо і біля трьох мільярдів доларів валютної виручки, яку вони везуть додому».

Юрій Михайленко, капітан далекого плавання, компетентна особа ІМО від України з питань підготовки та дипломування моряків (2009-2017рр), Почесний працівник морського та річкового транспорту України
«Моряк України», № 38 від 25.09.2019-го(огляд реального стану справ з питань оцінювання компетентності і підтвердження кваліфікації моряків в Україні)

Перша частина тут

Друга частина  тут

Юрій Михайленко, капітан далекого плавання, компетентна особа ІМО від України з питань підготовки та дипломування моряків (2009-2017рр), Почесний працівник морського та річкового транспорту України
«Моряк України», № 38 від 25.09.2019-го


Tags: Квалификационные требования, Работа в море
Subscribe

Posts from This Journal “Работа в море” Tag

promo moryakukrainy march 26, 21:24
Buy for 10 tokens
На 65 лет растянулась вахта начальника Воронцовского маяка. Истории об исчезающих профессиях, а также, об облачном прошлом и туманном настоящем одного из самых уникальных занятий на свете. «21 марта 1956 года я был принят на Воронцовский маяк. Мне было 22 года и 3 месяца. Но, не…
Comments for this post were disabled by the author